Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Zakonodaja > Po področju > Kmetijstvo
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Kmetijstvo

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi  (Uradni list RS 23/2005-UPB1 in 21/10)

 

 

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (uradno prečiščeno besedilo)(ZSMKR-UPB1)(Uradni list RS 25/2005): 10., 13., 39., 40. in 43. člen

 

Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 45/04 – ZdZPKG in 77/11http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200258&stevilka=2810): 9. 15. 19 in 30.člen

 

Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS 113/2006): 5. in 25. člen

 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list. RS, št. 51/2006): 41. člen

 

Pravilnik o integrirani pridelavi sadja (Uradni list. RS 63/2002): 2. in 7. člen

 

Pravilnik o integrirani pridelavi zelenjave (Uradni list. RS 63/2002): 2. in 7. člen

 

Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin (Uradni list RS 10/2004): 2. in 7. člen

 

Pravilnik o integrirani pridelavi grozdja in vina (Uradni list RS 63/2002): 2. in 7. člen

 

Zakon o krmi (Uradni list RS 127/2006): 1., 6., 12., 15. in 25. člen

 

Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/2002): 46. in 102. člen

 

Uredba o izvajanju uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 84/2005)

 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS 72/2005)

 

Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (Uradni list RS 41/2009)

Kolofon