Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Gensko spremenjeni organizmi
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Gensko spremenjeni organizmi (GSO)

Gensko spremenjen organizem (GSO) je organizem, v katerega je z uporabo sodobnih metod biotehnologije vnesen točno določen gen za točno določeno lastnost iz drugega organizma. GSO so lahko mikroorganizmi (bakterije, glive, virusi), rastline in živali. 

 

Definicije

 

V skladu s slovensko zakonodajo je ''GSO organizem, z izjemo človeka, ali mikroorganizem, katerega genski material je spremenjen s postopki, ki spreminjajo ta material drugače kot s to poteka v naravnih razmerah s križanjem ali rekombinacijo.''
(Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi  (Uradni list RS 23/2005 UPB-1 in 21/2010))

 

Podobna je definicija iz evropske zakonodaje: "GSO" pomeni organizem z izjemo človeka, katerega genski material je bil spremenjen na način, ki se ne pojavlja v naravi s križanjem in/ali naravno rekombinacijo.''
(Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS)

 

Mednarodni protokol ima za GSO sledečo definicijo: ''GSO je organizem z novo kombinacijo genskega materiala, ki je nastala z uporabo sodobne biotehnologije.''
(Zakon o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPBV) (Uradni list RS 89/2002))

 

Trenutno stanje

 

V prosti prodaji so večinoma gensko spremenjene rastline. V letu 2008 so gensko spremenjene rastline rasle na 125 milijonih hektarov kmetijskih površin, kar je enako 62-kratni površini celotne Slovenije. Gensko spremenjene rastline so gojili v 25 državah sveta, med katerimi je tudi 7 držav članic EU. Najbolj razširjene gensko spremenjene rastline so soja, koruza, bombaž in oljna ogrščica, manj razširjene pa buče, papaja, lucerna in riž.

 

Seznam za hrano in krmo ODOBRENIH GSO v EU

 

Seznam GSO za hrano in krmo, ki so V POSTOPKU odobravanja

 

Seznam GSO odobrenih za namerno sproščanje v okolje ali dajanje kot izdelkov ali v izdelkih na trg

 

Več o GSO

 

Zloženka Gensko spremenjeni organizmi 

http://www.gmo-compass.org/eng/home/

http://www.gmo-safety.eu/en/

http://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_organism


 

Kolofon