Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Zakonodaja > Po uporabi > Namerno sproščanje GSO v okolje
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Namerno sproščanje GSO v okolje (razen dajanja na trg)

SLOVENSKA ZAKONODAJA

 

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi  (Uradni list RS 23/2005-UPB1 in 21/10)

 

Pravilnik o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje (Uradni list RS 42/2005)

 

Pravilnik o oceni tveganja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje (Uradni list RS4/2006)

 

Pravilnik o obsegu in vsebini poročila o rezultatih namernega sproščanja GSO v okolje (Uradni list RS 80/06)

 

Uredba o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS 66/2003)

 

Pravilnik o postopku za določitev predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS 42/2005)

 

Pravilnik o registru gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS 79/06)

 

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006): 59. člen

 

EU ZAKONODAJA

 

Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS

 

Odločba Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi navodil za dopolnitev Priloge VII k Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (2002/811/ES)

 

Odločba Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi, skladno z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta, oblike povzetka informacij za prijavo namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje za druge namene kakor za dajanje na trg (2002/813/ES)

 

Odločba Komisije z dne 29. septembra 2003 o uvedbi v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta formularjev za predstavitev rezultatov namernega sproščanja gensko spremenjenih višjih rastlin v okolje za druge namene, kakor je dajanje na trg (2003/701/ES)

 

Odločba Komisije z dne 24. julija 2002 o navodilih za dopolnitev Priloge II k Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (2002/623/ES)

 

Odločba Komisije z dne 23. februarja 2004 o določitvi podrobne ureditve vodenja registrov za vnos informacij o genskih spremembah v gensko spremenjenih organizmih, predvidenih v Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2004/204/ES)

 

Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila

 

MEDNARODNA ZAKONODAJA

 

Zakon o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPBV) (Uradni list RS 89/2002)

 

Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine (Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino) in Dodatnega protokola o prepovedi kloniranja človeških bitij h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine /MVCPB/ (Uradni list RS, št. 17/1998)

 

Kolofon