Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Zakonodaja > Po uporabi > Delo z GSO v zaprtih sistemih
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Delo z GSO v zaprtih sistemih

SLOVENSKA ZAKONODAJA

 

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi  (Uradni list RS 23/2005-UPB1 in 21/10)

 

Pravilnik o vsebini prijave zaprtega sistema in prijave dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu (Uradni list RS 65/2004)

 

Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu v varnostni razred in zadrževalnih ter drugih varnostnih ukrepih za posamezni varnostni razred (Uradni list RS 33/2004)(Navodila za izvajanje uredbe)

 

Pravilnik o oceni tveganja za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu (Uradni list RS 45/2004)

 

Pravilnik o načrtu ukrepov za primer nesreče pri delu z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu (Uradni list RS 69/2005)

 
Uredba o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS 66/2003)

 

Pravilnik o postopku za določitev predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS 42/2005)

 

Pravilnik o registru gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS 79/06)

 

EU ZAKONODAJA

 

Direktiva 2009/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6.maja 2009 o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zuaprtih sistemih (prenovitev) (2009/41/ES)

Odločba Komisije z dne 27. septembra 2000 o smernicah za ocenjevanje tveganja v skladu s Prilogo III k Direktivi 90/219/EGS o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih (2000/608/ES)

 

Odločba Sveta z dne 8. marca 2001 o dopolnitvi Direktive 90/219/EGS glede meril za določitev, ali so vrste gensko spremenjenih mikroorganizmov varne za zdravje ljudi in okolje (2001/204/ES)

 

MEDNARODNA ZAKONODAJA

 

Zakon o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPBV) (Uradni list RS 89/2002)

 

Kolofon