Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Zakonodaja > Po uporabi > Dajanje GSO na trg
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Dajanje na trg

SLOVENSKA ZAKONODAJA

 

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi  (Uradni list RS 23/2005-UPB1 in 21/10)

 

Pravilnik o oceni tveganja za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg (Uradni list RS 20/06)

 

Uredba o poročilu o primernosti izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, za dajanje na trg in njegove uporabe (Uradni list RS 118/05)

 

Pravilnik o vsebini prijave za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg (Uradni list RS 87/06)


Pravilnik o programu monitoringa vplivov izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, in njegove uporabe (Uradni list RS 63/06)

 

Pravilnik o registru gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS 79/06)

 

Uredba o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS 66/2003)

 

Pravilnik o postopku za določitev predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS 42/2005)

 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS 72/2005)

 

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (uradno prečiščeno besedilo)(ZSMKR-UPB1)(Uradni list RS 25/2005): 10., 13., 39., 40. in 43. člen

 

Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS 58/2002): 9. 15. 19 in 30.člen

 

Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS 113/2006): 5. in 25. člen

 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list. RS, št. 51/2006): 41. člen

 

Pravilnik o integrirani pridelavi sadja (Uradni list. RS 63/2002): 2. in 7. člen

 

Pravilnik o integrirani pridelavi zelenjave (Uradni list. RS 63/2002): 2. in 7. člen

 

Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin (Uradni list RS 10/2004): 2. in 7. člen

 

Pravilnik o integrirani pridelavi grozdja in vina (Uradni list RS 63/2002): 2. in 7. člen

 

Zakon o krmi (Uradni list RS 127/2006): 1., 6., 12., 15. in 25. člen

 

Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/2002): 46. in 102. člen

 

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/2000, št. 42/2002 in št. 47/2004): 2., 9., in 36. člen

 

Uredba o izvajanju uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 84/2005)

 

EU ZAKONODAJA

 

Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS

 

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane

 

Odločba Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta oblike povzetka informacij v zvezi z dajanjem v promet gensko spremenjenih organizmov kot proizvodov ali v proizvodih (2002/812/ES)

 

Odločba Komisije z dne 23. februarja 2004 o določitvi podrobne ureditve vodenja registrov za vnos informacij o genskih spremembah v gensko spremenjenih organizmih, predvidenih v Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2004/204/ES)

 

Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi

 

Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES

 

Uredba (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov

 

Uredba Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme

 

Uredba Komisije (ES) št. 641/2004 z dne 6. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogo za odobritev novih gensko spremenjenih živil in krme, uradnim obvestilom o obstoječih proizvodih in naključni ali tehnično neizogibni navzočnosti gensko spremenjene snovi, ki je prejela ugodno oceno tveganja

 

Uredba Komisije (ES) št. 1981/2006 z dne 22. decembra 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje člena 32 Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta glede referenčnega laboratorija Skupnosti za gensko spremenjene organizme

 

Uredba(ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinamiMEDNARODNA ZAKONODAJA 

Zakon o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPBV) (Uradni list RS 89/2002)

 

Kolofon