Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > Pristojni organi in službe > Ministrstva > Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

V skladu s horizontalnim Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi  (Uradni list RS 23/2005-UPB1 in 21/10)  jeMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pristojno za odločitve o namernem sproščanju GSO v okolje in o dajanju GSO kot ali v izdelku na trg.

Za izdajanje dovoljenj o namernem sproščanju GSO v okolje in o dajanju GSO kot ali v izdelkih na trg je sicer pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, vendar odločitve o dajanju GSO kot ali v izdelkih na trg izdaja v soglasju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom za zdravje.

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pristojno tudi za odločitve o nekaterih področjih uporabe GSO, ki jih določila Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi izključujejo (hrana in krma). V skladu zUredbo o izvajanju uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 84/2005) je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pristojni organ za izvajanje Uredbe 1829/2003/ES in Uredbe 1830/2003/ES. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejema vloge za izdajo dovoljenja, s katerim se odobri dajanje hrane in krme v promet. Prispele vloge mora posredovati Evropski agenciji za varnost hrane.

 V skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS 72/2005) je Ministrstvo zakmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pristojno tudi za izvrševanjeUredbe (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov, saj mora Ministrstvu za okolje in prostor pošiljati ustrezne podatke.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je odgovorno za področje soobstoja, ki je z Zakonom o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (Uradni list RS 41/2009) urejeno od maja 2009.

 

Na Ministrstvu zakmetijstvo, gozdarstvo in prehranose s področjem GSO ukvarja .

Kolofon