Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Ministrstvo za zdravje
KAZALO: Domov > Slovenija > GSO v Sloveniji > Nacionalne prijave > Namen
SLOVENIJA
EU
MEDNARODNO
KORISTNE INFORMACIJE

Namen nacionalnih prijav

Nacionalne prijave ravnanja z GSO omogočajo vodenje evidenc o ravnanju z GSO na nacionalnem nivoju, kar je podlaga za učinkovito kontrolo in obveščanje javnosti o ravnanju z GSO.

 

V skladu z Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi  (Uradni list RS 23/2005-UPB1 in 21/10) imajavnost pravico, da je obveščena o ravnanju z GSO in vključena v postopke dovoljevanja skladno s tem zakonom. Zakon določa, da so podatki o delu z GSO v zaprtem sistemu, namernem sproščanju GSO v okolje in dajanju izdelkov na trg ter podatki o postopkih in dejavnostih ministrstev, pristojnih za ravnanje z GSO po tem zakonu, javni. Zakon določa tudi, da morajo biti podatki dostopni v Registru GSO, ki ga sestavljajo evidence o zaprtih sistemih, delih z GSO v zaprtih sistemih, namernem sproščanju GSO v okolje in dajanju izdelkov na trg. Sestavni del registra so izdana potrdila in dovoljenja za zaprte sisteme, delo z GSO v zaprtem sistemu, njihovo namerno sproščanje v okolje in za dajanje izdelkov na trg. Register GSO vodi Ministrstvo za okolje in prostor kot javno knjigo.

 

Kolofon